Exekuční soud nemůže přezkoumávat správnost titulu a nalézacího řízení

datum: 2.9.2016

Věcnou správností exekučního titulu ani případnými vadami řízení, jež předcházely jeho vydání, se soud v exekučním řízení nemůže zabývat (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 10.2002, sp. zn. 20 Cdo 554/2002, uveřejněné pod číslem 62/2004 Sbírky soudních rozhodnutí astanovisek - Při rozhodování o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí pro vymožení peněžitého plnění soud z hlediska jeho věcného posouzení zkoumá, zda rozhodnutí (jiný exekuční titul), jehož výkon je navrhován, bylo vydáno oprávněným orgánem, zda je vykonatelné po stránce formální a materiální, zda oprávněný a povinný jsou věcně legitimováni, zda je výkon rozhodnutí navrhován v takovém rozsahu, který stačí k uspokojení oprávněného (§ 263 odst. 1 o.s.ř.), zda k vydobytí pohledávky nepostačuje výkon rozhodnutí nařízený nebo navržený jiným způsobem (§ 263 odst. 2 o.s.ř.), zda vymáhané právo není prekludováno a zda navržený způsob výkonu rozhodnutí není zřejmě nevhodný (§ 264 odst. 1 o.s.ř.). Věcnou správnost vykonávaného rozhodnutí (jiného exekučního titulu) soud přezkoumávat nemůže (stejně jako nepřihlíží k tomu, zda povinný uloženou povinnost splnil, případně v jakém rozsahu).). Tyto závěry byly opakovaně akceptovány i Ústavním soudem ve srovnatelných věcech (srov. např. rozhodnutí ve věcech sp. zn. II. ÚS 39/10, I. ÚS 3791/12, I. ÚS 3083/09,I. ÚS 863/12, II. ÚS 1154/12, II. ÚS 4283/12, IV. ÚS 1832/14, IV. ÚS 196/15Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing