ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., je povinna k součinnosti se soudním exekutorem

datum: 15.3.2017

Krajský soud v Hradci Králové dospěl ve svém usnesení z 29. března 2013 pod sp. zn. 21 Co 722/2012 k závěru, že ustanovení § 33 exekučního řádu je třeba vykládat šířeji, a to v souvislosti s § 128 občanského soudního řádu, podle kterého každý je povinen bezplatně na dotaz sdělit soudu skutečnosti, které mají význam pro řízení a rozhodnutí. Toto ustanovení lze užít v exekučním řízení pro rozhodování exekutora podle § 52 odst. 1, § 55b odst. 1 exekučního řádu. Aplikaci § 128 občanského soudního řádu při součinnosti třetích osob se soudním exekutorem podle § 33 nevylučuje ve své praxi ani Nejvyšší soud ČR (viz bod VI stanoviska Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Cpjn 200/2005). Společnosti přitom nepřísluší posuzovat, zda přeplatky na zálohách za dodávku energií nebo jiných služeb, které u povinného eviduje, jsou způsobilými stát se předmětem exekuce. Není potom ani na společnosti jako osobě povinné k součinnosti se soudním exekutorem hodnotit, zda údaje o majetku povinného, které soudní exekutor žádá sdělit, se týkají majetku, který exekuci podléhá. Jako je třeba ustanovení § 33 exekučního řádu vykládat ve spojení s § 128 občanského soudního řádu, je třeba ustanovení § 34 odst. 4 exekučního řádu o uložení pořádkové pokuty vykládat ve spojení s ustanovením § 53 odst. 1 o. s. ř., podle kterého tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, že se nedostaví bez vážného důvodu k soudu nebo neuposlechne příkazu soudu, nebo kdo ruší pořádek, nebo kdo učinil hrubě urážlivé podání, může předseda senátu uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50.000 Kč.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing