Ke splatnosti výživného "předem"

datum: 31.7.2017

Ústavní soud se 11. 10. 2016 zabýval pod zn. III. ÚS 2988/16 otázkou okamžiku splatnosti výživného, jehož splatnost byla dohodou účastníků sjednána do "každého 15. dne běžného měsíce předem".


Přípusil, že existují dvě v zásadě rovnocenné výkladové varianty (při zohlednění § 921 občanského zákoníku, příp. § 97 odst. 1 zákona o rodině), avšak platba výživného v polovině příslušného měsíce de facto žádnou platbou předem není.


Pokud by mělo být výživné placeno se zpožděním, byť částečným, pak takové uspořádání není v zájmu dítěte.


Pro srovnání poukázal na doktrinární výklad pojmu "pozadu" obsažený v § 2218 občanského zákoníku, dle něhož je třeba uhradit nájemné do konce kalendářního měsíce, v němž nájemce předmět nájmu užíval [viz Hulmák, M., a kol.: Občanský zákoník VI, Závazkové právo, Zvláštní část (§ 2055-3014), Komentář. 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2014, str. 285], a dále na ustanovení § 2251 odst. 1 občanského zákoníku, které za platbu předem považuje platbu nájemného nejpozději do 5. dne příslušného měsíce, i takováto úprava, akceptující platbu i na začátku příslušného měsíce, však ve vztahu k výživnému chybí.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing