K nepřípustnosti vedení řízení o zastavení exekuce po úhradě vymáhané pohledávky

datum: 1.10.2017

Není-li po 1.11.2009 v době rozhodování soudu o návrhu na zastavení exekuce dána existence nařízené a trvající exekuce, jakožto zvláštní podmínky řízení o takovém návrhu, je nutné podle § 103, § 104 odst. 1 věty první a § 254 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 52 odst. 1 exekučního řádu řízení o návrhu na zastavení exekuce zastavit.

 

K takovému závěru dospěl Nejvyšší soud ČR 30.04.2014 ve svém rozhodnutí pod sp. zn. 30 Cdo 3856/2012.

 

Současně shrnul, že z platné právní úpravy vyplývá, že soudní exekutor je povinen činit ve věci úkony od doby, kdy je mu doručeno pověření k provedení exekuce, do doby, než jeho pověření zanikne. Exekuce končí především vynucením celé vymáhané povinnosti, včetně příslušenství, nákladů oprávněného i nákladů exekuce. Jsou-li všechny tyto nároky vymoženy, exekuce je tím považována za provedenou. Povinný hradí vymáhané nároky k rukám exekutora. Stejné účinky však má, pokud uhradí vymáhanou pohledávku s příslušenstvím k rukám oprávněného a zálohu na náklady exekuce k rukám exekutora.

 

(Odklon od tohoto názoru lze spatřovat v usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2015 pod sp.zn. IV.ÚS 3216/2014.)

 

Upozornil též na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. srpna 2008 pod sp. zn. 29 Cdo 339/2008, uveřejněné pod číslem 64/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dle kterého bude-li exekuce zastavena ještě před tím, než budou splněny předpoklady pro zánik účasti společníka ve společnosti, nemůže k zániku logicky dojít. Dojde-li již k zániku účasti, může mít zastavení exekuce za následek jedině obnovení účasti společníka ve společnosti podle ustanovení § 148 odst. 4 obch. zák. Zaplatí-li tedy společník, jehož podíl byl postižen exekučním příkazem, vymáhanou pohledávku až poté, co exekuce a tento příkaz nabyly právní moci, může dosáhnout toliko obnovení své (již dříve zaniklé) účasti ve společnosti. Dodatečné zaplacení vymáhané pohledávky nemá samo o sobě žádný vliv na zánik účasti povinného ve společnosti.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing