K návrhu (třeba opakovanému) na vyloučení věci (z výkonu rozhodnutí i ze soupisu)

datum: 13.12.2017

Nejvyšší soud ČR dospěl ve svém rozhodnutí pod sp. zn. 25 Cdo 2573/200710. června 2009 k následujícím závěrům.

Byl-li nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem nemovitosti nebo prodejem podniku, představuje podání vylučovací žaloby překážku jeho provedení (§ 336i odst. 1 a § 338v odst. o. s. ř.). V ostatních případech soud až do pravomocného rozhodnutí o žalobě odloží výkon rozhodnutí (exekuci) podle § 266 odst. 2 o. s. ř. Podání vylučovací žaloby je však důvodem k odložení výkonu rozhodnutí (exekuce) jen tehdy, jestliže na jejím základě skutečně může být rozhodnuto o vyloučení dotčeného majetku z výkonu rozhodnutí (exekuce), tedy nejedná-li se o žalobu zjevně neopodstatněnou; o zjevně neopodstatněnou žalobu by se jednalo, např. byla-li by podána někým, kdo k jejímu podání není věcně legitimován, byl-li by v ní tvrzen důvod, který nemůže vést k vyloučení majetku apod. (srov. Kůrka, V., Drápal, L.: Výkon rozhodnutí v soudním řízení, Linde Praha, 2004, s. 836, nebo Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol.: Občanský soudní řád, Komentář, II. díl, 7. vydání, Praha C. H. Beck, 2006, s. 1455).

Na rozdíl od výkonu rozhodnutí, v němž rozhodnutí o odkladu i realizace exekucí postižených věcí či práv náleží do pravomoci soudu, v exekuci nepřísluší exekutorovi posuzovat, zda podaná žaloba je způsobilá přivodit zastavení exekuce, a naopak je povinen v exekuci pokračovat až do doby, kdy soud takto žalobu posoudí a rozhodne o odkladu [srov. Kasíková, M. a kol.: Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), Komentář, 1. vydání, Praha C.H.Beck, 2007, s. 167]. Ač tedy někteří autoři dovozují, že by exekutor, dozví-li se o podané vylučovací žalobě, měl vyčkat, zda soud k odkladu přistoupí (viz tamtéž), neučiní-li tak, nelze jeho postup označit za nesprávný, když navíc není zřejmé, dokdy by exekutor měl takto vyčkávat, neboť zvažuje-li soud, zda exekuci odloží bez návrhu dle § 266 odst. 2 o.s.ř. a § 52 odst. 1 a § 54 odst. 1 ex. řádu a dospěje k negativnímu závěru, žádné rozhodnutí o tom nevydává.

Dovodil-li tedy v projednávané věci odvolací soud, že po podání vylučovací žaloby, jež není zjevně neopodstatněná, má být exekuce do pravomocného rozhodnutí o této žalobě odložena, přičemž o odkladu exekuce podle § 266 odst. 2 o. s. ř. je oprávněn rozhodnout toliko exekuční soud, proto exekutor nepochybil, když nařídil dražební rok a následně v dražbě prodal movité věci, ohledně nichž byla podána vylučovací žaloba, aniž vyčkal, až o ní bude pravomocně rozhodnuto, korespondují jeho závěry uvedenému výkladu. Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing