Ke splatnosti dluhu ve splátkách

datum: 9.7.2019

Splatností dluhu, především pak ve splátkách, se zabývá příspěvek https://www.epravo.cz/top/clanky/placeni-ve-splatkach-a-ztrata-vyhody-splatek-a-urceni-splatnosti-dluhu-konkretnim-dnem-v-mesici-109544.html Richarda W. Fettera, který zpracovává aktuální judikaturu Nejvyššího soudu k těmto otázkám.


Prodlením je třeba rozumět nejen situaci, kdy splátka nebude zaplacena vůbec, ale též situaci, kdy splátka nebude zaplacena řádně a včas i jen o jediný den bez ohledu na to, zda dlužník následně splátku, s níž byl v prodlení, uhradí či nikoli, vyložil Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 29. července 2014, spis. zn. 21 Cdo 2600/2014 (když posuzoval případ, kde právě k takové situaci došlo). 


Jak ovšem vyplývá z usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. listopadu 2005, spis. zn. 21 Cdo 426/2005, splatnost celé pohledávky pro nesplnění některé splátky nastává až okamžikem, kdy věřitel dlužníka o její zaplacení požádal, nikoli okamžikem, kdy tak v souladu se smluvním ujednáním učinit mohl. Znovu např. v usnesení spis. zn. 20 Cdo 3782/2018, ze dne 3. 12. 2018, Nejvyšší soud ČR uvedl, že k zesplatnění (celého dluhu) nedochází rovněž ani okamžikem, kdy oprávněný mohl o zesplatnění (celé pohledávky) požádat, ale neučinil tak.


Nejvyšší soud ČR dospěl v usnesení spis. zn. 21 Cdo 2600/2014, ze dne 29. července 2014, k závěru, že je-li dlužník v prodlení s úhradou dohodnuté splátky v den její splatnosti, může věřitel  žádat o zaplacení celé pohledávky (až) do splatnosti nejblíže příští splátky, aniž by bylo rozhodné, zda dlužník splátku, se kterou byl v prodlení, po její splatnosti uhradil.


Nejvyšší soud ČR dospěl v usnesení ČR spis. zn. 20 Cdo 4788/2017, ze dne 14. února 2018, k tomu, že posuzovaná formulace „měsíční splátka… je splatná vždy k patnáctému dni daného měsíce“ stanoví určitý konkrétní okamžik, kdy má být plněno; je zjevné, že nejde ani o „dobu“ ani o „lhůtu“. Povinnost dlužníka plnit je zde tak pevně určená datem splatnosti pohledávky, tj. patnáctým dnem každého měsíce; nedodržení data splatnosti, byť z důvodu dne pracovního klidu či státního svátku, má za následek prodlení dlužníka.


K obsahovým náležitostem výzvy k zaplacení celé pohledávky dle ust. § 1931 o. z. se vyjádřil Nejvyšší soud ČR v usnesení spis. zn. 20 Cdo 3782/2018, ze dne 3. prosince 2018: Zákon nestanoví obsahové náležitosti žádosti (výzvy) k zaplacení celé pohledávky podle ust. § 1931 o. z. Za žádost je proto třeba považovat jakýkoliv projev vůle, z něhož je zřejmý úmysl oprávněného (věřitele) žádat povinného o zaplacení celého dluhu. Žádost může být obsažena např. i v exekučním návrhu oprávněného.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing