K platnosti ujednání o splatnosti stanovené notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti

datum: 10.1.2020

Dle usnesení Nejvyššího soudu z 24.9.2019 pod sp. zn. 20 Cdo 3009/2019 není vyloučeno, že v rámci jednoho a téhož notářského zápisu účastníci projeví vůli ke sjednání jiných hmotněprávních pravidel, jimiž se má řídit splatnost dosud nezaplaceného a již existujícího závazku, který je v notářském zápisu identifikován. Z notářského zápisu však za takových okolností musí být zcela jednoznačné a úplně bez pochyb, že nová dohoda účastníků o splatnosti závazku popsaného v notářském zápisu je hmotněprávním ujednáním ve smyslu § 71a NotŘ. Za takovou jednoznačnou formulaci však nelze pokládat případ, kdy ujednání účastníků ohledně splatnosti dluhu je uvedeno až v rámci textu, jenž je uvozen formulací: „Věřitel, Dlužník a Ručitelé vědomi si svých práv a povinností dle hmotněprávního ujednání obsaženého ve Smlouvě o úvěru uzavírají tuto procesní dohodou se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu.“


 


Z ustálené judikatury NS (například usnesení z 25. 8. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1232/2004, a zejména usnesení NS z 2. 5. 2018, sp. zn. 20 Cdo 1149/2018) vyplývá, že dohoda oprávněné a povinné osoby obsažená v notářském zápisu se svolením k vykonatelnosti již existujícího závazku nemá hmotněprávní povahu. Jde jen o jednu z náležitostí, kterou musí notářský zápis se svolením k vykonatelnosti obsahovat, aby byl z materiálního hlediska vykonatelný, avšak tato dohoda sama o sobě nemá za následek vznik, změnu nebo zánik práv nebo povinností účastníků právního vztahu.


 


Snaží-li se oprávněná evokovat situaci, že notářský zápis nebyl sepsán výhradně jen podle ustanovení § 71b odst. 1 not. řádu, nýbrž současně i podle ustanovení § 71a not. řádu, nelze tuto skutečnost z důvodů shora popsaných z předmětného notářského zápisu jednoznačně dovodit (srov. i s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 2. 5. 2019, sp. zn. 20 Cdo 1149/2018, nebo s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2019, sp. zn. 20 Cdo 2674/2019).Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing