Okresní soud v HK vyloučil aplikovatelnost § 14b odst. 2 advokátního tarifu při vymáhání výživného

datum: 25.9.2015

Okresní soud v Hradci Králové se usnesením čj. 31 EXE 4237/2014-56 z 15. září 2015 přiklonil k závěrům exekutora, pokud jde o otázku možné aplikace ust. § 14b odst. 2 vyhl. č. 177/1996 Sb., které exekutor vyjádřil následovně:

 

Při systematice § 14b advokátního tarifu, vtěleného do tohoto předpisu jako celek vyhláškou č. 120/2014 Sb., dospěl k závěru, že jeho odst. 2 je třeba v návaznosti na odst. 1 a s ohledem na smysl celého tohoto předpisu vyjádřený v důvodové zprávě k němu aplikovat pouze na řízení, která byla zahájena návrhem podaným na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem, potažmo oprávněným, ve skutkově i právně obdobných věcech, aby nedocházelo k vymáhání nároků nikoliv pro pohledávku samotnou, ale pro částku přiznávanou jako náhrada nákladů řízení ve věcech obecně označovaných jako formulářové či bagatelní žaloby.

 

Jelikož potom je toto řízení zahájeno návrhem zcela jedinečným a jeho cílem je zajistit výživu nezletilých dětí a soudnímu exekutorovi není známo, že by oprávněné zahajovaly obdobná řízení opakovaně, toto řízení takovým návrhem zahájeno nebylo, a soudem poukázaná právní úprava (§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.) na ně tak, přes uvedenou výši tarifní hodnoty věci (nedosahující 50.000,- Kč), nedopadá.

 

 

 
Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing