Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou je provozován a veden Mgr. Bohumilem Brychtou – soudním exekutorem.


Vykonává exekuční činnost a další činnost exekutora, tedy především vymáhá pohledávky přiznané zejména soudními rozsudky, platebními rozkazy, či směnečnými platebními rozkazy, smíry a usneseními, rozhodčími nálezy a notářskými, popřípadě exekutorskými zápisy s doložkou vykonatelnosti, i jinými přípustnými exekučními tituly ve smyslu § 40 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti a sepisuje exekutorské zápisy, přijímá úschovy, provádí veřejné dražby, poskytuje právní pomoc oprávněným nebo povinným po vydání exekučního titulu a provádí autorizované konverze dokumentů podle zvláštního právního předpisu, a to s působností po celé České republice.


Úřední hodiny úřadu, kdy je možno v jeho prostorách též nahlížet do spisu, vyžadovat informace, či skládat hotovostní platby, a to nejlépe po telefonické domluvě, jsou:

 

pondělí od 13.00 do 15.00 a úterý od 9.00 do 12.00.

 

Telefonní číslo úřadu je: +420 702 807 000, zejména pro účely dražeb potom též +420 737 393 721.

 

E-mailová adresa úřadu pro dotazy a běžnou komunikaci je info@exekuce.hk, pro úřední korespondenci potom podatelna@exekuce.hk, kam, či do datové schránky arekta3 nebo v listinné podobě do sídla úřadu lze zasílat s potřebnými přílohami též procesní návrhy včetně návrhů na pověření exekutora k exekuční činnosti. Kromě návrhů na pověření exekutora musí být všechny takové zásilky opatřeny spisovou značkou (194 EX čččč/rr) věci, jíž se korespondence týká.

GDPR

Informace pro účastníky řízení o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

 

 1. 1.       TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je soudní exekutor Mgr. Bohumil Brychta, Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad orlicí, IČ 61187836 (dále jen „Správce“).

 

 1. 2.       KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENECE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) NSW s.r.o., IČ 07522347, s korespondenční adresou Mantovská 697/1, 109 00 Praha 10, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@nsw.cz.

Tento kontakt, prosím, využijte pro jakékoli dotazy týkající se způsobu zpracování osobních údajů správcem, i pro uplatnění jiných svých práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.

 

 1. 3.       ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje účastníků exekučního řízení (dále jen „Subjekty údajů“) jsou zpracovávány za účelem výkonu exekuční a další činnosti dle příslušných právních předpisů. Tyto činnosti zahrnují zejména:

 • výkon exekučních titulů;
 • zřizování exekutorského zástavního práva;
 • poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu;
 • provádění autorizované konverze dokumentů;
 • přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy;
 • doručování písemností;
 • provádění dražeb movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí;
 • sepisování exekutorských zápisů.

Právní základem pro zpracování osobních údajů Subjektů údajů je plnění právní povinnosti a výkon veřejné moci, případně plnění smlouvy či oprávněný zájem.

 

 1. 4.       KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Předmětem zpracování u oprávněných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou ty osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v souvislosti s podáním exekučního návrhu a jeho příloh. Těmito údaji zejména jsou:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • číslo účtu.

Předmětem zpracování u povinných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v rámci provádění exekuční činnosti. Zdrojem těchto údajů jsou zejména veřejné a neveřejné seznamy a rejstříky, třetí osoby v důsledku reakcí na součinnostní dotazy exekutora, oprávnění a další osoby dotčené postupem exekutora. Zpracovávanými osobními údaji povinných jsou zejména:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • údaje o majetku (peněžní účty, spoření, příjmy, movité věci, nemovité věci).

 

 1. 5.       PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci osobních údajů jsou:    zaměstnanci exekutorského úřadu, soudní exekutor, externí účetní firma, externí IT dodavatel, dodavatel informačního systému exekutora, externí konzultant informačního systému, poskytovatel poštovních služeb, ostatní účastníci řízení, adresáti a autoři součinnostních dotazů.

Správce předává osobní údaje účastníků exekučního řízení a osob dotčených jeho postupem zejména při vlastním výkonu své činnosti a v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část typicky dohledovým orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

 

 1. 6.       DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení exekučního řízení nebo výkonu další činnosti. Po jejich skočení jsou osobní údaje archivovány po dobu určenou v příslušných právních předpisech (účetní a daňové předpisy, občanský soudní řád, exekuční řád a stavovské předpisy). Po uplynutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány.

 

 1. 7.       PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

 

Další informace o zpracování Správcem osobních údajů v souvislosti s návštěvou a využitím těchto stránek, jakož i o účastnících řízení získáte z dokumentů "Informace o zpracování osobních údajů" zveřejněných na úřední desce Správce 3.10.2018.


Úřední deska


Nachází se zde (zobrazí se proklikem zde).

Kontakt

Adresa:

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou

Nádražní 486

517 21 Týniště nad Orlicí

 

Úřední hodiny:

pondělí 13.00 - 15.00

úterý      9.00 - 12.00 

 

Telefon:

702 807 000

737 393 721 (zejména dražby)

 

E-mail:

info@exekuce.hk

 

Datová schránka:

arekta3

 


Novinky
Pojem

20.2.2021

Nejvyšší soud České republiky 17.7.2012 pod sp. zn. 20 Cdo 3121/2011 jazykovým výkladem z pojmu „exekucemi“ obsaženého v ustanovení § 130 odst. 3 exekučního řádu, ve znění účinném od 1. 11.
...
Zobrazit celý článek


Prodej z volné ruky

9.2.2021

Prodej ve smyslu § 44a odst. 4 EŘ široce rozebírá příspěvek Mgr. Jana Kubizňáka publikovaný v médiu Právní prostor 27.08.2015 pod https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/prodej-z-volne-ruky-nejen-v-exekucnim-rizeni, kde, mimo jiné, poukazuje na  na tento institut dopadající čl. 3 bod
...
Zobrazit celý článek


Nelze vyklízet na základě notářského zápisu

19.1.2021

26.5.2020 rozhodl Nejvyšším soud ČR pod č. j. 26 Cdo 2085/2019-242 tak, že notářský zápis obsahující svolení povinné osoby s jeho vykonatelností, je-li jeho předmětem povinnost této osoby vyklidit nemovitou věc,
...
Zobrazit celý článek


Více novinek...

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing