Dokumenty

 Návrh na zřízení exekutorského zástavního práva- Tento návrh použijete zejména pokud se obáváte, že Váš dlužník bude mít zájem uchýlit se pod ochranu insolvenčního soudu nebo pokud víte, že má více věřitelů, především pokud nedisponují zástavním právem. Upravte jako běžný exekuční návrh.
Návrh na předražek- Návrh podle § 336ja zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu - Prostřednictvím tohoto formuláře můžete navrhnout předražek v námi uskutečněné dražbě (částku alespoň o třetinu vyšší než bylo nejvyšší podání, ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu na naši úřední desce) a pokud vydražitel částku nedorovná nebo nebude podán vyšší předražek, stát se předražitelem - vlastníkem předmětu dražby
Žádost věřitele o výpis z upraveného seznamu přihlášených pohledávek- Pokud hodláte jako částečně uspokojený, či neuspokojený věřitel v rámci insolvenčního řízení, jehož pohledávka nebyla popřena, jenž nedisponuje jiným exekučním titulem, po skončení insolvenčního řízení vymáhat svá práva exekucí, je třeba získat jako exekuční titul výpis z upraveného seznamu přihlášených pohledávek. K tomu lze využít tuto žádost, kterou je třeba zaslat insolvenčnímu soudu. Žádost je zpoplatněna soudním poplatkem 150,- Kč.
Přihláška pohledávky správce domu (především SVJ) do exekučního řízení prodejem nemovitostí- Prostřednictvím tohoto formuláře můžete uplatnit svoji pohledávku související se správou domu vůči vlastníku jednotky v exekučním řízení vedeném jiným exekutorem, v němž dochází k prodeji jednotky Vašeho dlužníka.
Exekuční návrh k vymožení výživného - dlužného i běžného- Konkrétní identifikační údaje ve vzoru (označení osob, rozhodnutí a nároků) nahraďte svými dle vykonatelného rozsudku. Pokud je oprávněným nezletilé dítě, to je zastoupeno zákonným zástupcem, který může být zastoupen další osobou a všechny tyto subjekty je třeba v návrhu uvést. V návrhu je dále třeba uvést adresu trvalého pobytu povinného. Pokud není místo trvalého pobytu povinného v obvodu okresního (obvodního) soudu, který vydal rozsudek, který navrhujete vykonat, je třeba opatřit si od jeho autora a předložit exekutorovi jeho originál s vyznačenou doložkou vykonatelnosti.
Návrh oprávněného na změnu exekutora- Po vyplnění tento formulář zašlete nejprve exekutorovi, který v současnosti Vaši exekuci vede, a v případě jeho nesouhlasu se změnou exekutora nebo pokud se k návrhu nevyjádří, následně soudu, který exekuci nařídil nebo ho provedením Vámi zahájené exekuce pověřil.
Výzva k dražbě nemovitých věcí, respektive přerušení jejich prodeje jinému exekutorovi- Jestliže je nemovitá věc povinného postižena souběžně více exekucemi a Vámi vedená exekuce není v katastru nemovitostí zapsána jako první, lze dosáhnout prostřednictvím tohoto návrhu urychlení zpeněžení nemovitého vlastnictví povinného a případně i lepší uspokojení Vašeho nároku.
Plná moc- Pokud nemůžete, či nechcete v řízení vystupovat sám/sama, můžete v kterékoli fázi řízení zmocnit jinou osobu ke svému zastupování tímto dokumentem ať již ke všem nebo jen některým v něm jmenovaným úkonům.
Exekuční návrh prostřednictvím advokáta- Jako běžný exekuční návrh, jen doplněný o specifika zastoupení.
Exekuční návrh na vyklizení bytu, domu, pozemku- Konkrétní identifikační údaje ve vzoru (označení osob, rozhodnutí a nemovitých věcí) nahraďte svými dle vykonatelného rozsudku. V návrhu je třeba uvést adresu trvalého pobytu povinného. Pokud není místo trvalého pobytu povinného v obvodu okresního (obvodního) soudu, který vydal rozsudek, který navrhujete vykonat, je třeba opatřit si od jeho autora a předložit exekutorovi jeho originál s vyznačenou doložkou vykonatelnosti.
Exekuční návrh- Konkrétní identifikační údaje ve vzoru (označení osob, rozhodnutí a nároků) nahraďte svými dle vykonatelného rozhodnutí. V návrhu je třeba uvést adresu trvalého pobytu povinného. Pokud není místo trvalého pobytu povinného nebo sídlo povinné právnické osoby v obvodu okresního (obvodního) soudu, který vydal rozhodnutí, které navrhujete vykonat, je třeba opatřit si od jeho autora a předložit exekutorovi jeho originál s vyznačenou doložkou vykonatelnosti.
Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení- Prostřednictvím formuláře zde na uvedené adrese můžete uplatnit svá práva vůči povinnému, jenž se ocitl v úpadku: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
Přihláška pohledávky do exekučního řízení prodejem nemovitostí- Prostřednictvím tohoto formuláře můžete uplatnit svůj nárok v exekučním řízení vedeném jiným exekutorem, v němž dochází k prodeji nemovitých věcí Vašeho dlužníka.
Exekuční návrh k vymožení směnky- Jako běžný exekuční návrh, avšak zohledňující specifika směnek.

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing