Návrh na pověření

 

 

Exekuční řízení je zahajováno návrhem oprávněného, tedy toho, v jehož prospěch rozhodl například soud.

 

Takový oprávněný získá od soudu písemné vyhotovení rozhodnutí (rozsudku, platebního rozkazu, usnesení, ...), které ukládá někomu druhému, povinnému, splnit mu nějakou povinnost. Zpravidla zaplacení finančního obnosu. Třeba vrácení půjčky nebo zaplacení výživného.

 

Také třeba ale vyklizení bytu nebo domu nebo jeho rozdělení.

 

Na rozhodnutí si oprávněný požádá, aby mu soud vyznačil doložku vykonatelnosti.

 

Rozhodnutí s doložkou vykonatelnosti potom může doručit soudnímu exekutorovi s návrhem na jeho pověření.

 

Vymáhání peněžité pohledávky

Pokud se domáháte zaplacení peněz, můžete použít pro vyhotovení návrhu vzor, který si může stáhnout zde.

Jestliže se domáháte výživného, použije vzor zde.

 

Vyklizení nemovité věci

V případě, že máte rozhodnutí, podle kterého má dojít k vyklizení bytu, domu nebo pozemku, použijte vzor zde.

 

Jestliže Vám něco není jasné, ptejte se exekutora na adrese info@exekuce.hk.

 

V případě potřeby Vám exekutor návrh i sepíše.


Vlastnoručně nebo elektronicky podepsaný návrh doručte exekutorovi na papíře na adresu Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, nebo elektronicky, podepsaný zaručeným podpisem, na adresu podatelna@exekuce.hk, popřípadě do datové schránky arekta3.

 

Za podání takového návrhu se exekutorovi neplatí žádný soudní poplatek.

 

 

Vzor návrhu níže, který je sice stručný, ale plně postačuje, si můžete stáhnout zde.

Do něj je třeba místo vzorových textů přepsat údaje z rozsudku, či jiného podkladu pro vymáhání (exekučního titulu).

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou

Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor

Nádražní 486

517 21 Týniště nad Orlicí

_______________________________

 

 

Oprávněný: Jan Vomáčka, nar. 17.4.1973, RČ 730417/1111, bytem Hlavní 519/4, 500 03 Hradec Králové 3, e- mail vomackaxxx@seznam.cz, bankovní účet. č. 12345678/0100

 

Povinný: Rostislav Prokop, nar. 25.11.1974, RČ 741125/1111, trvale bytem Velké náměstí 1, 530 02 Pardubice


 EXEKUČNÍ NÁVRH

 

I.

 

       Směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích čj. 55 Cm 569/2014-36 ze 3.6.2014 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích čj. 55 Cm 698/2014-63 z 9.11.2014, který ho ponechal v platnosti, byla povinnému uložena povinnost zaplatit oprávněnému 160.000,- Kč s 0,5% úrokem v kapitalizované výši 736,- Kč a nahradit mu náklady řízení 7.000,- Kč, vše do 15 dnů od doručení směnečného platebního rozkazu. Citovaná rozhodnutí nabyla právní moci 26.10.2014 a stala se vykonatelnými též 6.11.2014.

 

II.

 

        Povinný do dnešního dne nesplnil dobrovolně ani část výše uvedené povinnosti.

 

III.

 

Oprávněný prohlašuje, že pro vymáhanou povinnost nebylo zahájeno jiné exekuční řízení podle zákona č. 120/2001 Sb. v platném znění.

 

IV.

 

          Oprávněný navrhuje, aby za podmínek dle zákona č. 120/2001 Sb. v platném znění uvedený soudní exekutor požádal místně příslušný exekuční soud o pověření a nařízení exekuce, a aby

 

exekuční soud pověřil soudního exekutora Mgr. Bohumila Brychtu, Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, vedením exekuce k vymožení pohledávky oprávněného

 

podle vykonatelného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích čj. 55 Cm 569/2014-36 ze 3.6.2014 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích čj. 55 Cm 698/2014-63 z 9.11.2014, který ho ponechal v platnosti, 160.000,- Kč s 0,5% úrokem v kapitalizované výši 736,- Kč a náhrady nákladů řízení 7.000,- Kč

 

včetně nákladů exekuce a nákladů oprávněného tak, jak budou určeny příkazem k úhradě nákladů exekuce.

 

          V Hradci Králové dne 1.1.2015

 

                                                                                                . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                       oprávněný

 

Příloha:  originál / konverze / úředně ověřená kopie / exekučního titulu s doložkou právní moci a vykonatelnosti

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing