Adresa úřadu je: Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí.

 

Úřední hodiny úřadu, kdy je možno v jeho prostorách též nahlížet do spisu, vyžadovat informace, či skládat hotovostní platby, a to nejlépe po telefonické domluvě, jsou: pondělí od 13.00 do 15.00 a úterý od 9.00 do 12.00.

 

Naši kancelář najdete bezprostředně proti budově nádraží. Vstup do budovy je z nádvoří budovy. Kancelář se nachází v prvním patře (bez výtahu) vpravo.

 

K odstavení svého vozidla použijte parkovací místa v nově zrekonstruované Nádražní ulici v okolí nádraží, nikoli nádvoří budovy, které je soukromým pozemkem, a hrozí tak jeho odtah.

 

Pokud jste osobou s omezenou schopností pohybu nebo orientace, bude Vám po předchozí telefonické dohodě na níže uvedeném čísle vjezd a parkování na nádvoří budovy umožněno a obsloužíme Vás bezbariérově.

 

Telefonní číslo úřadu je: +420 702 807 000zejména pro účely dražeb potom též +420 737 393 721.

 

E-mailová adresa úřadu pro dotazy a běžnou komunikaci je info@exekuce.hk, pro úřední komunikaci podatelna@exekuce.hk, kam, či do datové schránky arekta3 nebo v listinné podobě do sídla úřadu, můžete zasílat s potřebnými přílohami procesní návrhy (zejména na zastavení, či na odklad exekuce, jakož i přihlášky pohledávky k rozvrhu) včetně návrhů na pověření exekutora k exekuční činnosti. Kromě návrhů na pověření exekutora musí být všechny takové zásilky opatřeny spisovou značkou (194 EX čččč/rr) věci, jíž se korespondence týká.

 

Elektronická podání je možno činit online nebo na technických nosičích dat, ať již osobně, či prostřednictvím držitele poštovní licence.

 

Elektronická podatelna přijímá datové zprávy bez ohledu na to, zda jsou elektronicky podepsány. Elektronicky podepsané datové zprávy musí obsahovat zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vystaveném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 

Elektronické podání s platným elektronickým podpisem má stejné účinky jako podání písemné doručené poštovním doručovatelem nebo osobně.

 

Pokud podání učiněné prostřednictvím elektronické podatelny není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je třeba je doplnit do tří dnů předložením soudnímu exekutorovi originálu nebo písemným podáním shodného obsahu. K podání, které není ve stanovené lhůtě doplněno, se nepřihlíží.

 

Každá úřadu doručovaná datová zpráva musí být v jednom z níže uvedených formátů:

*.doc nebo *.docx, *.txt, *.pdf, *.rtf, *.xls, *.xml, *.odt, *.zip nebo *.rar

 

Odesilatel musí zachovat uvedené přípony názvů souborů. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout. Datová zpráva, v níž bude zjištěn škodlivý kód, nebude zpracována.

 

UPOZORNĚNÍ: Spustitelné soubory s příponami např. *.exe, *.com, *.bat apod. nebudou přijaty. Při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány.

 

Maximální velikost jednoho podání (včetně všech připojených příloh) je 10 MB.

 

Pokud nebude možné technický nosič dat ihned vrátit podateli, může být po přijetí elektronického podání zničen.

 

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, či je nečitelná, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (Sdělujeme Vám, že Vaše datová zpráva – viz. označení v předmětu zprávy - byla elektronické podatelně Exekutorskému úřadu (194) doručena dne dd.mm.rrr hh:mm:ss. Zpráva byla vygenerována automaticky. Neodpovídejte na ni.), je pravděpodobné, že byla jeho zpráva doručena poškozená a nelze ji zpracovat.

 

Na doručené zprávy anonymní, bez uvedení předmětu, nevyžádaná obchodní sdělení nebo spam nebude reagováno.

 

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.

 

Jednou e-mailovou zprávou nebo na jednom technickém nosiči dat je možno podat pouze jedno podání v jedné věci.

 

K elektronické komunikaci s úřadem prostřednictvím jiných, než výše uvedených adres, nemusí být přihlédnuto.

 

 

V případě dlouhodobé nepřítomnosti exekutora ve smyslu § 16 exekučního řádu je oprávněn k jeho zastupování Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor exekutorského úřadu Pardubice se sídlem 9. května 215, 533 72 Moravany. Pokud by tato eventualita nastala, budete o ní informováni na tomto místě.

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing