Splátky

 

Pokud nejste schopni splnit veškeré své povinnosti plynoucí ze zahájené exekuce ve lhůtě 30 dnů od obdržení výzvy k takovému plnění a ani disponibilní prostředky na Vašich účtech u finančních exekucí nedosahují potřebné výše, je ve Vašem zájmu iniciativně nabídnout exekutorovi placení co možná nejvyšších splátek, jimiž své povinnosti splníte. Sami můžete i navrhnout frekvenci a data splatnosti takových splátek, tedy zda chcete splácet jednou, či vícekrát v měsíci a k jakým datům.

 

Výše splátek musí být přiměřená Vašim majetkovým a příjmovým poměrům, i výši vymáhaného plnění. Před nabídkou splátek exekutorovi můžete jejich výši předjednat s oprávněným, či jeho zástupcem.

 

Mějte přitom na paměti, že většina Vašich závazků nezůstává stále stejných, ale v čase roste. Čím dříve se Vám je podaří splatit, tím budete splácet méně.

 

V případě dosažení dohody o splátkovém kalendáři můžete předejít citelnějším zásahům do své majetkové sféry, ať již zabavení a následnému prodeji movitých, či nemovitých věcí, či třeba i zrušení lukrativních spořicích produktů, jako je penzijní připojištění a stevební spoření, jejichž zrušení pro Vás může mít za následek vznik povinností vůči státu.

 

O splátky žádejte nejlépe následujícím textem, který vyplníte a zašlete s vlastnoručním, či elektronickým podpisem, případně prostřednictvím své datové schránky našemu úřadu na adresy Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, podatelna@exekuce.hk, či arekta3 spolu s vyplněnou přílohou, jejiž obsah naleznete níže.

 

Povinný, trvale bytem ________________________________________________________________________________________,

toho času bytem ___________________________________________________________________________________________,

tel. č. ___________________, ___________________, e-mail ___________________________________, DS _________________,

žádá, aby mu bylo umožněno pohledávku vymáhanou po něm v řízení 194 EX ________/____ včetně jejího příslušenství a nákladů exekuce splácet

pravidelnými splátkami ve výši _________ ,- Kč měsíčně splatnými vždy nejpozději do každého ___. dne v měsíci.

___________________          _________________
 jméno a příjmení                                            podpis

 

Jako přílohu své žádosti současně na stejnou adresu zašlete vyplněný a příslušnými subjekty potvrzený následující formulář:


P R O H L Á Š E N Í

o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro dosažení dohody o splátkách a splátkového kalendáře

 

ve věci: 194 EX ________/____ 

 

I. OSOBNÍ POMĚRY:

1. Jméno a příjmení: .......................................................................................................................

2. Datum narození: .........................................................................................................................

3. Rodné číslo: ...............................................................................................................................

4. Státní občanství: .........................................................................................................................

5. Státní příslušnost: ........................................................................................................................

6. Stav [svobodný(á), ženatý (vdaná), rozvedený(á), ovdovělý(á)]: ............................................................

7. Trvalé bydliště: ............................................................................................................................

8. Faktické bydliště (je-li odlišné od trvalého): ........................................................................................

9. Telefon, e-mail: ........................................................................................................................... 

 

II. RODINNÉ POMĚRY: 

10. Počet osob v domácnosti: ................................

11. Vztah k žadateli:

 

Jméno a přímení

Vztah k žadateli

Datum narození

(u dětí)

Je tato osoba finančně závislá na žadateli?

Je žadatel(ka) finančně závislý(á) na této osobě?

 

 

 

Ano/Ne

Ano/Ne

 

 

 

Ano/Ne

Ano/Ne

 

 

 

Ano/Ne

Ano/Ne

 

 

 

Ano/Ne

Ano/Ne

 

12. Osoby finančně závislé, jež s žadatelem nežijí ve společné domácnosti:

 

Jméno a příjmení

Vztah k žadateli

Datum narození (u dětí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Osoby, na kterých finančně závisíte, jež s Vámi nežijí ve společné domácnosti:

 

Jméno a příjmení

Poměr k žadateli

 

 

 

 

 

 

 

III. PŘÍJMY Z PRACOVNÍHO (OBDOBNÉHO) POMĚRU:

     (ze závislé činnosti a funkční požitky)

 

     Žadatel(ka) uvede všechny své pracovní poměry (včetně vedlejší činnosti, je-li konána v pracovním poměru), popřípadě poměry obdobné pracovnímu poměru, a všechny své zaměstnavatele. Průměrný  měsíční čistý výdělek žadatele(ky) potvrdí jeho (její) zaměstnavatel(é) .

 

14. Druh pracovního vztahu: ...................................................................................................

 

15. Zaměstnavatel(é): ............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

16. Druh vykonávané práce (pracovní zařazení): ............................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

Potvrzení zaměstnavatele

 

Potvrzuji, že žadatel(ka).......................................................................................................

má průměrný měsíční čistý výdělek za kalendářní čtvrtletí .............. ve výši ................. Kč.

 

V......................... dne............................

 

                                                                                                                   razítko a podpis

 

 

Průměrný čistý měsíční výdělek zaměstnavatel vypočte tak, že od průměrného měsíčního hrubého výdělku zjištěného za předchozí kalendářní čtvrtletí, k němuž  připočte případné dávky nemocenského pojištění vyplacené zaměstnavatelem v tomto období,  odečte zálohu na daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění; záloha na daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění  se stanoví podle podmínek a sazeb platných v měsíci, v němž se vystavuje potvrzení.

 

Potvrzení dalších zaměstnavatelů přiložte jako přílohu.

 

17. Žadatel(ka) není zaměstnán(a) z důvodů: ................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

IV. PŘÍJMY Z DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR:

      (z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti)

 

    Žadatel(ka) uvede všechny dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, podle nichž vykonává pracovní činnost v době podání tohoto potvrzení, a všechny své zaměstnavatele. Výši odměny za výkon těchto prací potvrdí jeho (její) zaměstnavatel(é).

 

18. Druh pracovní činnosti: ............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

19. Doba (rozsah) sjednané pracovní činnosti: ....................................................................................................

20. Zaměstnavatel(é): .................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

Potvrzení zaměstnavatele

 

 

Potvrzuji, že odměna žadatele(ky).................................................................................................

z uzavřené dohody *) o pracovní činnosti - *) o provedení práce činí (má podle dohody činit)  ................. Kč. Z této odměny připadá z doby, po kterou má vykonávat pracovní činnost, na jeden kalendářní měsíc částka

........................... Kč.

 

V ......................... dne ............................

 

                                                                                                                      razítko a podpis

 

 

Potvrzení dalších zaměstnavatelů přiložte jako přílohu.

 

V. PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A Z JINÉ SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI:

 

    Žadatel(ka) uvede všechny příjmy, které má z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti, jež dosáhl(a) za poslední zdaňovací období před podáním tohoto prohlášení.

 

21. Druh podnikání (předmět výdělečné činnosti):..............................................................................................

.....................................................................................................................................................

22. Obchodní firma fyzické osoby (je-li podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku): ............................................

.....................................................................................................................................................

 

23. Výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně): ......................................................................

.............................................................................................................................................................

 

     Základ daně ohledně uvedených příjmů a vyměřenou daň žadatel(ka) doloží pravomocným platebním výměrem (platebním výměrem opatřeným doložkou právní moci) orgánu vykonávajícího správu daně za poslední zdaňovací období před podáním tohoto prohlášení, který přiloží jako přílohu.

 

VI. PŘÍJMY Z HMOTNÉHO A SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ:

    

     Žadatel(ka) uvede všechny příjmy, které pobírá z hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání, důchodového pojištění, nemocenského pojištění (s výjimkou dávek vyplácených zaměstnavatelem) a státní sociální podpory v době podání tohoto prohlášení.

 

24.  Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání

-          druh dávky: .................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

-    výše dávky měsíčně: ................................................. Kč

 

25. Dávky důchodového pojištění

-          druh dávky: ..................................................................................................................................

-          výše dávky měsíčně: ........................................... Kč

 

26. Dávky nemocenského pojištění

-          druh dávky: ...................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

-          od kdy a do kdy byla (je) pobírána ......................................................................................................

 

-           výše vyplacené dávky: ...................................... Kč

 

27. Dávky státní sociální podpory

-          druh dávky: ....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

-     výše dávky měsíčně: ............................................... Kč

 

28. Dávky pomoci v hmotné nouzi

-            druh dávky: ..................................................................................................................................

-            výše vyplacené dávky: ....................................... Kč

 

      Druh a výši dávky žadatel(ka) doloží pravomocným rozhodnutím (rozhodnutím opatřeným doložkou právní moci) o přiznání dávky nebo potvrzením plátce příslušné dávky, která přiloží jako přílohu.

  

VII.  DALŠÍ PŘÍJMY:

         (příjmy uvedené v ustanoveních § 8 až 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

 

      Žadatel(ka) uvede všechny příjmy uvedené v ustanoveních § 8 až 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, které dosáhl(a) za poslední zdaňovací období před podáním tohoto prohlášení.

 

29. Příjmy z kapitálového majetku podle § 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

-   výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně): ....................................................................

...................................................................................................................................................

 

30. Příjmy z  pronájmu podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

-   výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně): .....................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

31. Ostatní příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, podle  § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

-       výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně): ...................................................................

......................................................................................................................................................

 

      Základ daně ohledně uvedených příjmů a vyměřenou daň žadatel(ka) doloží pravomocným platebním výměrem (platebním výměrem opatřeným doložkou právní moci) orgánu vykonávajícího správu daně za poslední zdaňovací období před podáním tohoto prohlášení,  který přiloží jako přílohu.

 

32. Jiný zdroj příjmů (pokud výše není uveden žádný), když je zřejmé, že z něčeho povinný musí uhrazovat své potřeby, je:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

VIII. OSOBNÍ MAJETEK:

    (nemovitosti, byty /i družstevní/ a nebytové prostory ve vlastnictví, movité věci, například motorová vozidla, cennosti, cenné papíry (akcie, podílové listy, směnky), úspory apod.)

 

     Žadatel(ka) uvede veškerý majetek větší hodnoty, který mu patří (včetně majetku, jenž má se svým manželem ve společném jmění) v době podání tohoto prohlášení a uvede rovněž všechny příjmy nebo výnosy (včetně naturální plnění) z tohoto majetku. Pokud žadatel(ka) příjmy či výnosy majetku nemá, výslovně to uvede. 

     Je třeba uvést přibližnou hodnotu tohoto majetku, u nemovitostí uvést katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo popisná a parcelní čísla, u motorových vozidel RZ a rok výroby, u úspor uvést zůstatky na účtech (včetně čísel účtů a označení peněžního ústavu).

 

33. Majetek větší hodnoty: .............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

IX. VÝDĚLKOVÉ A MAJETKOVÉ POMĚRY MANŽELA/DRUHA ŽADATELE:

 

      Žadatel(ka) uvede výdělkové a majetkové poměry svého manžela nebo druha, s nímž žije ve společné domácnosti.

 

34. Jméno a příjmení: ...............................................................................................................................

      Datum narození: ...................................................

      Zaměstnavatel: ..................................................................................................................................

      Průměrná čistá měsíční mzda za předcházející kalendářní čtvrtletí: ............................................ Kč

      Výše příjmu z podnikatelské činnosti za poslední zdaňovací období: ........................................... Kč

      Pobírá důchod ve výši: ................................................................................................... Kč

      Jiné příjmy (druh a výše): ....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Majetkové poměry manžela/druha (nemovitosti, byty a nebytové prostory ve vlastnictví a věcimovité):

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

 

X. ZÁVAZKY:

 

     Žadatel(ka) uvede veškeré své měsíční výdaje, jejichž výši je třeba doložit.

 

35. Mám tyto vyživovací povinnosti:

 

Jméno, příjmení

a rok narození

oprávněného

Příbuzenský poměr

Žije ve společné domácnosti

Výše vlastního příjmu

Výše povinnosti měsíčně určená

soudem

 

 

 

 Ano/Ne

 

 

 

 

 Ano/Ne

 

 

 

 

 Ano/Ne

 

 

 

 

 Ano/Ne

 

 

 

 

 Ano/Ne

 

 

 

36. Mám tyto dluhy a půjčky:

 

Věřitel

Výše

Důvod vzniku

Výše měsíční splátky

Splatnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Dále mám tyto výdaje:

-          daně - výše měsíčně ............................................................. Kč

-          sociální pojištění - výše měsíčně .............................................. Kč

-          zdravotní pojištění - výše měsíčně ............................................ Kč

-          místní poplatky - výše měsíčně ............................................... Kč

-          hypotéky - výše měsíčně ....................................................... Kč

-          nájemné - výše měsíčně ........................................................ Kč

 

38. Jsou vůči mně vedeny tyto exekuce:

 

Spisová značka (EX)

Exekutor

Důvod vzniku

Výše měsíční splátky

Zbytek dluhu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Dluží mi (nároky na zaplacení od třetích osob splatné i nesplatné):

 

Dlužník

Výše

Důvod vzniku

Čas vzniku

Splaceno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. JINÉ OKOLNOSTI, KTERÉ BY MOHLY MÍT VLIV NA VÝŠI SPLÁTEK:

  (výdělkové možnosti žadatele, nepříznivý zdravotní stav, déle trvající nemoc v rodině, apod.)

 

             Žadatel(ka) uvede další okolnosti, které nejsou obsaženy pod body II. až X. a které podle jeho (jejího) názoru mohou mít vliv na stanovení výše přiměřených splátek.

 

40. ..........................................................................................................................................................

     ..........................................................................................................................................................

     ..........................................................................................................................................................

     ..........................................................................................................................................................

 

      Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl(a), jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) žádné okolnosti, které by mohly mít vliv na rozhodování soudu o osvobození od soudních poplatků a  ustanovení zástupce.

 

 

V .............................................. dne ................................................

 

 

                                                                                                                                 ......................................

                                                                                                                                              podpis

 

 

Přílohy:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Případné dotazy, či jiné návrhy zasílejte na adresu info@exekuce.hk.

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing