Pro doručování dle § 46b písm. a) o. s. ř. není principiálně významné, zda se adresát na adrese skut

datum: 23.10.2016

Dle usnesení Ústavního soudu pod sp.zn. II.ÚS 1308/10 ze dne 30.6.2010, tedy z doby počátku účinnosti zák. č. 7/2009 Sb., kterou byl novelizován o. s. ř. s účinností od 1. 7. 2009, konkrétně ustanovení § 49 o. s. ř., které upravuje doručování písemností do vlastních rukou, který od základu změnil pojetí doručování podle dosavadní úpravy, není pro doručování dle § 46b písm. a) o. s. ř. principiálně významné, zda se adresát na adrese doručování skutečně zdržuje, či nikoliv. 


Právní úprava totiž opustila paternalistický přístup, který jí dominoval, a naopak vychází ze zásady, že každý si má svá práva střežit především sám. Sleduje zrychlení řízení a automaticky nikoho nevylučuje z účasti na řízení, jen vyvíjí tlak na každého, kdo by mohl být účastníkem řízení, aby si vytvořil pro tento případ podmínky k řádnému doručování. V ustanovení § 50d o. s. ř. obsahuje obranu proti excesům, k nimž může při takto upraveném doručení dojít.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing