Manžela povinného dle NS ČR nestíhá v režimu OZ do 31.12.2013 povinnost k náhradě nákladů exekuce

datum: 16.4.2018

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí z 31.08.2015 pod sp. zn. 29 Cdo 32/2013 s odkazem na rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu a sérii svých následných jemu odpovídajících rozhodnutí dospěl k závěru, že tím, že uzavřel s dlužníkem smlouvu o úvěru nebo smlouvu o půjčce, nevznikla věřiteli podle právní úpravy institutu společného jmění manželů v občanském zákoníku (ve znění účinném do 31. prosince 2013) za trvání dlužníkova manželství žádná pohledávka vůči manželu dlužníka, i když závazek, který na sebe dlužník takovou smlouvou převzal, je závazkem, který tvoří společné jmění manželů ve smyslu § 143 odst. 1 písm. b/ obč. zák. Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing