Nároky vůči exekutorovi nelze vymáhat u soudu

datum: 23.4.2018

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí z 28.03.2006 ve věci 20 Cdo 2706/2004 uzavřel, že exekutor při provádění exekuce nemá postavení soukromoprávního subjektu, nýbrž vykonává pravomoc svěřenou mu předpisy veřejného práva. Je na něj delegována část státní moci, jejímž nositelem je při soudním výkonu rozhodnutí soud, tedy pravomoc nuceně vykonávat exekuční tituly. Úkony exekutora při provádění exekuce se podle § 28 zákona č. 120/2001 Sb. považují za úkony soudu. Toto postavení exekutora je dále posíleno tím, že při výkonu exekuční činnosti má exekutor postavení veřejného činitele (§ 4 zákona č. 120/2001 Sb.).


Z postavení exekutora jako nositele delegované státní moci pak plyne, že vztah mezi ním a vydražitelem (ale ani účastníky exekučního řízení) ohledně zaplacení nejvyššího podání není vztahem soukromoprávním. Pro soukromoprávní vztahy je charakteristické, že jejich účastníci mají rovné postavení (§ 2 odst. 2 o.z.). Tak tomu však mezi exekutorem a vydražitelem není; exekutor zde vykonává delegovanou státní moc a je vydražiteli nadřízen, neboť autoritativně rozhoduje o tom, zda udělí vydražiteli příklep (k vymezení pojmu veřejné moci srov. řadu nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR publikovaných ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu České republiky, např. usnesení ze dne 23. června 1995, sp. zn. II. ÚS 86/95, svazek 3, č. 15, nález ze dne 1. prosince 1998, sp. zn. I. ÚS 41/98, svazek 12, č. 147, nález ze dne 10. listopadu 1998, sp. zn. I. ÚS 229/98, svazek 12, č. 138, či usnesení ze dne 25. listopadu 1993, sp. zn. II. ÚS 75/93, svazek 2, č. 3, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. 33 Odo 622/2005 a contr.). Plnění povinností exekutora se tedy nelze domáhat soukromoprávní cestou, podobně jako při soudním výkonu rozhodnutí nelze žalovat soud.


Jelikož vztah mezi účastníky nelze podřadit pod žádný ze vztahů uvedených v § 7 odst. 1 o.s.ř. a ani žádný jiný právní předpis ve smyslu § 7 odst. 3 o.s.ř. tento vztah do pravomoci soudů nesvěřuje, není v souzené věci dána pravomoc soudů.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing