Řízení je zahájeno první vteřinou dne, kdy byl podán návrh

datum: 27.5.2018, aktualizováno 15.1.2020 a 3.1.2022

Usnesení Krajského souduv Českých Budějovicích ze dne 30. 4. 2004 pod sp. zn. 22 Co 623/2004 řeší otázku okamžiku zahájení řízení ve vztahu ke splnění vymáhané povinnosti (dle obchodního zákoníku), a to následujícím způsobem.

 

Podle § 82 odst. 1 o.s.ř. je řízení zahájeno dnem, kdy došel soudu návrh na jeho zahájení nebo kdy bylo vydáno usnesení, podle něhož se řízení zahajuje bez návrhu.

Podle § 339 odst. 2 obch. zák. peněžitý závazek placený prostřednictvím banky nebo provozovatele poštovních služeb je splněn připsáním částky na účet věřitele vedený u banky nebo vyplacením částky věřiteli v hotovosti. (Obdobné znění má i ustanovení § 567 odst. 2 obč. zák. ve znění účinném od 1.1.2003).

Jestliže je řízení zahájeno dnem, kdy žaloba došla soudu, potom přesná doba podání žaloby není z tohoto pohledu významná. Řízení je zahájeno již počátkem dne (jde o prvou časově měřitelnou jednotku následující po půlnoci předešlého dne), v němž byla žaloba podána. Ustanovení § 339 odst. 2 obch. zák. však nehovoří o splnění peněžitého závazku dne, kdy došlo k připsání částky na účet věřitele, ale o splnění závazku připsáním částky na účet věřitele vedený u banky. Je tedy zřejmé, že k splnění závazku dochází až v určitém časovém okamžiku toho kterého dne (takovýto výklad koresponduje i např. s ustanovením § 340 odst. 1 obch. zák., v němž je uvedeno, že dlužník je povinen závazek splnit v době stanovené ve smlouvě doba splnění tedy může být dohodnuta např. i určitou hodinou určitého dne).

 

Týž názor sdílí i Obvodní soud pro Prahu 5 v usnesení č.j. 66 EXE 140/2018-81 z 1.2.2019 a Městský soud v Praze, který je pod č.j. 35 Co 141/2019-101 31.5.2019 potvrdil.

 

Oproti tomu právní úprava účinná od 1.1.2022 stanoví v § 35 odst. 2 exekučního řádu, že exekuční řízení je zahájeno dnem, hodinou a minutou, kdy exekuční návrh došel exekutorovi.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing