K nákladům oprávněného a exekuce v případě bezvýslednosti

datum: 22.11.2019

Obvodní soud pro Prahu 3 ve svém usnesení č.j. 35 EXE 846/2019-35 z 18. listopadu 2019 dovodil ve vztahu k nákladům oprávněného při jeho souhlasu se zastavením exekuce navrženým povinným pro jeho nemajetnost, že ač bylo namístě rozhodnout v souladu s ustanovením § 89 e.ř., s přihlédnutím k mimořádným aspektům případu (jakkoli soud zohlednil, že exekuce byla vedena důvodně a oprávněnému tak vznikly náklady účelně vynaložené k vymáhání nároku dle ustanovení § 87 odst. 2 e.ř.) je zřejmé, že přiznáním náhrady nákladů řízení oprávněnému by byl pouze konstruován další nevykonatelný exekuční titul. S odkazem na ust. § 150 o.s.ř. proto oprávněnému náhradu nákladů exekuce nepřiznal.

 

Tímtéž rozhodnutím ve vztahu k nákladům exekuce poukázal na právní názor Ústavního soudu ČR uvedený v nálezu IV. ÚS 1903/07-1, že oprávněnému může být uložena povinnost náhrady nákladů řízení jen v situaci, kdy k objektivní skutkové okolnosti zastavení exekuce z důvodu nedostatku majetku povinného přistoupí i konkretizované okolnosti subjektivní povahy (procesní zavinění oprávněného). Procesní zavinění oprávněného nelze bez dalšího založit pouze na jeho dispozičním úkonu – návrhu na nařízení exekuce. Rovněž se ztotožnil s právním názorem Ústavního soudu ČR uvedeným v nálezu III. ÚS 3304/09-1, že není protiústavní, jestliže za situace, kdy exekuční řízení je zastaveno pro nemajetnost povinného a kdy oprávněný nenese žádné procesní zavinění za zastavení, soud nepřizná exekutorovi náhradu nákladů řízení vůči oprávněnému, když riziko spočívající v tom, že majetek povinného nebude dostačovat k uhrazení nákladů exekuce, nese exekutor, přičemž toto riziko nelze přenášet na osobu oprávněnou.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing