Exekuce zvýšeného výživného

datum: 21.3.2020

Ustanovení § 284 odst. 3 se týká všech pohledávek výživného [k pohledávkám výživného srov. § 279 odst. 2 písm. a)]. Všechny částky, o které bylo výživné zvýšeno, včetně případně přiznaných nákladů v nalézacím řízení, které jsou příslušenstvím pohledávky, mají při provádění výkonu stejné pořadí jako zbývající výživné, pro které již byl výkon rozhodnutí, dříve nařízen. Účinek nařízení výkonu rozhodnutí i na částky zvýšeného výživného sice nastává přímo ze zákona, ale jelikož plátce mzdy při výkonu rozhodnutí postupuje podle usnesení soudu, soud provádějící výkon rozhodnutí, jakmile se o zvýšení výživného dozví (od soudu, který o zvýšení výživného rozhodl, od oprávněného nebo povinného, popřípadě i od plátce mzdy), neprodleně vydá usnesení, v němž vyrozumí plátce mzdy, oprávněného i povinného o tom, že se nařízení výkonu vztahuje i na zvýšené výživné a že toto zvýšené výživné má stejné pořadí jako zbytek pohledávky. Toto usnesení má povahu usnesení, jímž se upravuje vedení řízení, proto odvolání proti němu není podle § 202 odst. 1 písm. a) přípustné (NS Plsf 2/74Rc 1/1975). Pokud v rozhodnutí o zvýšení výživného bylo povinnému umožněno případný nedoplatek vzniklý zpětným zvýšením výživného zaplatit ve splátkách, i když se nařízení výkonu rozhodnutí vztahuje ze zákona i na tento nedoplatek výživného, splatnost nedoplatku zvýšeného výživného stanovená novým exekučním titulem je závazná i pro soud ve vykonávacím řízení, proto soud musí výši splátek a další podmínky jejich splatnosti vyplývající z exekučního titulu uvést v usnesení, kterým plátce mzdy vyrozumívá o tom, že nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje i na zvýšené výživné.
Občanský soudní řád, 2. vydání, 2017, s. 1160 - 1164


(LEVÝ, Jiří. § 284 [Uspokojení pohledávky]. In: SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta. Občanský soudní řád. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 1160.)Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing