Princip jednoty soukromého práva - přednost úhrady dle OZ 40/1964 Sb.

datum: 10.4.2020

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozsudku pod sp. zn. 33 Cdo 1598/2009 z 21.10.2010 dovodil, že jestliže plnění dlužníka v režimu občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. nestačí na vyrovnání celého dluhu (jistiny a příslušenství) a dlužník při plnění neurčí, zda chce vyrovnat jistinu nebo příslušenství, popř. v jakém poměru, ačkoliv tuto možnost měl, je s přihlédnutím k principu jednoty soukromého práva namístě použít zásadu, podle níž je přednostně vyrovnáno příslušenství dluhu ke dni plnění.

U obchodních závazků je totiž ve vztahu jistiny a příslušenství pořadí splnění závazku (dluhu) upraveno § 330 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.

A jelikož občanský zákoník výslovnou úpravu neobsahuje, když právní úprava původně uvedená v ustanovení § 73 občanského zákoníku byla dnem 31.12.1991 zrušena bodem 43 článku I zákona č. 509/1991 Sb. (Má-li splnit témuž věřiteli dlužník několik dluhů a plnění nestačí na vyrovnání všech, je vyrovnán dluh, o němž dlužník při plnění prohlásí, že jej chce splnit; jinak je plněním uhrazen dluh nejdříve splatný, a to nejprve jeho příslušenství), aniž byla nahrazena jinou, shodnou či odlišnou úpravou a s ohledem na výše uvedené nelze dovozovat, že by otázka pořadí uspokojení jistiny dluhu a jejího příslušenství v případě, kdy plnění nestačí na vyrovnání obojího a dlužník při plnění neprojevil vůli v tom, zda je jeho úmyslem splnit jistinu nebo příslušenství (popřípadě v jaké části), nebyla v právu řešena, je třeba, jak způsob řešení obdobné otázky vyložil již Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 7. 7. 2004, sp. zn. 21 Cdo 326/2004, jímž se vyjádřil k situaci, kdy dlužník má vůči věřiteli více dluhů a poskytnuté plnění nestačí na (úhradu) vyrovnání všech závazků, jestliže nelze vycházet z ustanovení § 330 obch. zák. a je-li vyloučena analogie ve smyslu ustanovení § 853 obč. zák., že musí soud své rozhodnutí založit na základních principech českého právního řádu, jimiž se řídí úprava občanskoprávních vztahů, a tedy na principu jednoty soukromého práva.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing