Zápis poznámky o dovolání se neúčinnosti právního jednání do katastru nemovitostí

datum: 11.8.2020

Server epravo.cz publikoval 7.8.2020 pod ID: 111562 stať advokátů JUDr. Mgr. Marka Dismana, Mgr. Slavomíra Slávika a Mgr. Samuela Bodíka, ve které dovodili v návaznosti na současnou judikaturu Nejvyššího soudu ČR možnost zápisu poznámky o dovolání se neúčinnosti právního jednání (dále jen Poznámka) do katastru nemovitostí i jen na základě učiněné výhrady neúčinnosti podle ust. § 593 NOZ, tj. před podáním odpůrčí žaloby, když katastrální zákon ani katastrální vyhláška nestanoví přesné požadavky na podkladové listiny pro zápis poznámek do katastru nemovitostí. Jediným předpokladem je, aby navrhovatel měl na zápisu poznámky právní zájem a aby listiny přiložené k takovému návrhu byly bez chyb v psaní a počtech a bez jiných zřejmých nesprávností, navazovaly na dosavadní zápis v katastru nemovitostí, obsahovaly řádně označené nemovitosti a dostatečně dokládaly právo, které má být zapsáno.


Z takto uvedených požadavků je zřejmé, že zápis poznámek do katastru nemovitostí nemusí být vždy kategoricky podmíněn pouze jednou konkrétní skutečností (v případě Poznámky pouze podáním odpůrčí žaloby). Naopak, katastrální úřady mohou v mezích svého správního uvážení posoudit, zda jsou navrhovatelem předložené listiny způsobilé pro vyznačení určité poznámky v katastru nemovitostí a podle toho příslušnému návrhu vyhovět nebo jej odmítnout. Poznámka o dovolání se neúčinnosti právního jednání by neměla být výjimkou. Proto by Poznámku mělo být možné zapsat i na základě listin, kterými věřitel doloží, že se řádně dovolal neúčinnosti určitého právního jednání podle ust. § 593 NOZ. Možnost zápisu Poznámky do katastru nemovitostí na základě podané odpůrčí žaloby tím samozřejmě není vyloučena. Správnost tohoto názoru podporuje i shora rozhodovací praxe soudů, která již neumožňuje přerušení řízení o odpůrčí žalobě do doby získání vykonatelného titulu věřitelem právě s ohledem na možnost dovolání se neúčinnosti právního jednání postupem dle ust. § 593 NOZ.


Opačný výklad by ve výsledku znamenal, že by věřitel nemohl efektivně zabránit dalším převodům nemovitosti, kterou dlužník ze svého majetku vyvedl v úmyslu zkrátit práva věřitele. Pokud by totiž věřitel musel čekat na vykonatelnost své pohledávky, mohla by mu nejen uplynout lhůta k podání odpůrčí žaloby, ale také by mohl nabyvatel nemovitosti dlužníka předmětnou nemovitost převést na třetí osobu. Ta by byla při absenci Poznámky chráněna principem dobré víry, který by věřitel mohl jen ztěží úspěšně rozporovat. Ani úspěšná odpůrčí žaloba by pak vůči této třetí osobě neměla žádných účinků.


Praxe katastrálních úřadů není v tomto ohledu jednotná. Některé katastrální úřady poznámky na základě dovolání se neúčinnosti právního jednání dle ust. § 593 NOZ zapisují, jiné nikoli. Je proto namístě, aby Český úřad zeměměřičský a katastrální praxi katastrálních úřadů sjednotil tak, aby odpovídala nedávné judikatuře Nejvyššího soudu ČR.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing