Nelze vyklízet na základě notářského zápisu

datum: 19.1.2021

26.5.2020 rozhodl Nejvyšším soud ČR pod č. j. 26 Cdo 2085/2019-242 tak, že notářský zápis obsahující svolení povinné osoby s jeho vykonatelností, je-li jeho předmětem povinnost této osoby vyklidit nemovitou věc, není exekučním titulem.


Exekučním titulem může být mimo jiné, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu. Tímto zvláštním právním předpisem je zákon č. 358/1992 Sb.  , o notářích a jejich činnosti (notářský řád) a jeho  ust. §§ 71a a § 71b, ve znění pozdějších předpisů.


Ten umožňuje sepsat notářský zápis se svolením k vykonatelnosti pouze o právním jednání, ve kterém se účastník zaváže splnit peněžitý dluh a o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka (peněžitý nebo nepeněžitý).


V obou případech musí jednání účastníka/ů vyplývat ze závazkového vztahu, jak to vyžaduje ustálená judikatura Nejvyššího soudu - například rozhodnutí ze dne 14. 4. 1999 pod sp. zn. 21 Cdo 2020/98 (R 4/2000), dle kterého notářský zápis se svolením k vykonatelnosti „obsahuje závazek” tehdy, jestliže obsahuje takovou povinnost, která má být na jeho základě vymožena, jež vyplývá ze závazkového právního vztahu, vzniklého na základě smlouvy nebo jiné právní skutečnosti a nikoliv z jiných právních vztahů.


Vyklizení nemovité věci užívané bez právního důvodu ale závazkem není, jelikož Nejvyšší soud s odkazem na svou dosavadní judikaturu (např. na rozsudek ze dne 11. 6. 2013, sp. zn. 26 Cdo 1250/2012) dovodil, že je tchápáno jako ochrana před neoprávněným zásahem do vlastnického práva, a že je tak žaloba na vyklizení nemovité věci tzv. žalobou vlastnickou.


Vyklizení nájemníků, kteří předmět dřívejšíoh nájmu užívají bez právního důvodu, tak může být provedeno pouze cestou občanského soudního řízení - podáním žaloby na vyklizení nemovité věci.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing