Notářský zápis jako ex. titul - náležitosti a účinky

datum: 6.10.2021

Nejvyšší soud České republiky svým usnesením pod sp. zn. 20 Cdo 207/2004 z 20.01.2005 zformuloval požadavky na notářský zápis jako exekuční titul a jeho účinky v exekučním řízení.

 

Konkrétně pak dospěl k závěru, že notářský zápis je exekučním titulem, jestliže při splnění formálních náležitostí stanovených pro sepisování notářských zápisů o právních úkonech vyhovuje co do obsahu těm ustanovením, která vymezují předpoklady jeho materiální vykonatelnosti (§ 274 písm. e/ občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000, § 71b odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb. od 1. 1. 2001). Způsobilý k přímému výkonu (exekuci) je jen tehdy, je-li v něm vtělen závazek, resp. dohoda obsahující náležitosti stanovené zákonem, včetně prohlášení povinné osoby o svolení k vykonatelnosti.

 

Doba plnění, tj. přesně a určitě v budoucnu po podpisu notářského zápisu stanovená doba, do které se povinná osoba zavazuje předmět plnění poskytnout oprávněné osobě, je podstatnou náležitostí dohody oprávněné a povinné osoby.

 

Mají-li být náležitosti dohody v zápise uvedeny podle shodného prohlášení účastníků (oprávněné a povinné osoby), musí být notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsán s osobou oprávněnou i osobou povinnou.

 

Dohoda ve smyslu § 274 písm. e/ občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000, popř. § 71a zákona č. 358/1992 Sb. je právním úkonem oprávněné a povinné osoby, který má opodstatnění toliko v poměrech exekučních; sepsána notářským zápisem vyjadřuje smír mezi věřitelem a dlužníkem o jejich vzájemných právech a povinnostech, jehož účelem a cílem je umožnit věřiteli domoci se splnění dluhu výkonem rozhodnutí (exekucí) bez předcházejícího nalézacího soudního řízení.

 

Exekuční titul, jestliže k notářskému zápisu sepsanému s osobou povinnou se následně přimyká samostatný notářský zápis sepsaný s osobou oprávněnou, vzniká v den sepisu v pořadí druhého notářského zápisu, a tedy až po něm může být sjednána splatnost plnění.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing