Dražba (dobrovolná) jako další činnost exekutora

datum: 7.1.2022

Exekutor je podle § 76 odst. 2 EŘ oprávněn k provedení dražby movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí. Dražba prováděná exekutorem podle tohoto ustanovení je zvláštní formou dobrovolné dražby, v řadě ohledů srovnatelnou s dražbou dobrovolnou podle § 17 a násl. VeřDr. Exekutor však v žádném případě nepostupuje podle ustanovení zákona o veřejných dražbách, nýbrž výlučně podle ustanovení exekučního řádu o provedení exekuce prodejem movitých a nemovitých věcí (za jejich přiměřeného použití, viz § 76 odst. 2 větu druhou) a za přiměřeného použití ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitých věcí, popř. dalších ustanovení občanského soudního řádu (§ 69 a § 52 odst. 1). Je tím tak nově připuštěna i možnost elektronické dobrovolné dražby nemovitých a movitých věcí.


(KASÍKOVÁ, Martina, ŠIMKA, Karel. § 76 [Činnost na základě pověření soudem dobrovolná dražba]. In: KASÍKOVÁ, Martina, JIRMANOVÁ, Miroslava, HUBÁČEK, Jaroslav, PLÁŠIL, Vladimír, ŠIMKA, Karel, KUČERA, Zdeněk, NEKOLA, Václav. Exekuční řád. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 554.)Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing