Doručení dle § 49 odst. 4 občanského soudního řádu

datum: 27.3.2015

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 33 Cdo 1002/2013 ze dne 30.4.2013 ve shodě s Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, str. 3304 obsahuje názor, že vhozením písemnosti do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky se nic nemění na tom, že k jejímu náhradnímu doručení došlo již marným uplynutím posledního dne úložní doby; tímto postupem se pouze sleduje, aby se adresát mohl alespoň dodatečně seznámit s obsahem doručené listiny. Vhození rozhodčího nálezu do domovní schránky povinného tak již nemá žádné právní účinky (a s neuskutečněním tohoto úkonu nelze spojovat žádné právní důsledky). Nevyzvedne-li si tedy adresát nebo oprávněný příjemce uloženou písemnost do 10 dnů ode dne, v němž byla připravena k vyzvednutí, nastává posledním dnem lhůty (úložní doby) náhradní doručení písemnosti. Smyslem institutu náhradního doručení je stanovit okamžik, kdy došlo k doručení listiny bez ohledu na to, zda se její adresát seznámil s jejím obsahem či nikoliv.“Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing