Rozsah práva zastupovaného soudního exekutora na soudní a jinou právní ochranu vlastnického práva dl

datum: 16.3.2016

Pod ochranou ustanovení čl. 36 odst. 1 Listiny a jeho prostřednictvím též ustanovení čl. 11 odst. 1 Listiny jsou dle usnesení Ústavního soudu z 5.3.2015 pod sp. zn. III.ÚS 3748/13 toliko situace, kdy interpretace podústavního práva, již obecné soudy zvolily, je výrazem flagrantního ignorování příslušné kogentní normy nebo zjevného a neodůvodněného vybočení ze standardů právního výkladu, jenž je v soudní praxi respektován, a představuje tím nepředvídatelnou interpretační libovůli, případně je v rozporu s obecně sdílenými zásadami spravedlnosti. Provozně ekonomický a pracovně právní chod úřadu přitom zajišťuje nadále zastupovaný exekutor (...)" (Kasíková, M. a kol. Exekuční řád. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 79), avšak výkon exekuční činnosti je po dobu zastupování exekutora omezen (srov. § 16 odst. 4 exekučního řádu), resp. je těchto pravomocí zbaven.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing