< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >
20.10.2022

Doručování do datových schránek mezi soukromými subjekty jen na žádost

Zákon o elektronických úkonech umožňuje doručování dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob, které nejsou orgánem veřejné moci, avšak podle jeho § 18a je možné dodání dokumentů z datových schránek těchto osob do jejich datových schránek jen v případě, že o to nejen adresát, ale i odesílatel dokumentu, Ministerstvo ...

Zobrazit celý článek
18.7.2022

K účinkům doručení výzvy dle § 46 odst. 6 EŘ

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud exekuční ve svých usneseních č.j. 55 EXE 1463/2021-48 z 28.4.2022 a 55 EXE 1463/2021-57 z 19.7.2022 judikoval ve shodě s nálezem Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2016 sp. zn. II. ÚS 262/16, že účinky výzvy k dobrovolnému splnění se podle zákona ve vztahu k povinnému projeví ...

Zobrazit celý článek
6.7.2022

K aplikaci § 262b o.s.ř.

Speciální důvod pro zastavení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu podle § 262b odst. 2 se uplatní jen v případě, že výkon rozhodnutí je veden za účelem vydobytí dluhu, který patří do společného jmění povinného a jeho manžela nebo dluhu povinného pro který je možno i nařídit výkon rozhodnutí na majetek ve společném ...

Zobrazit celý článek
16.5.2022

K přiměřenosti rozsahu exekuce

Způsobilou obranou proti nepřiměřenému rozsahu exekuce je návrh povinného na částečnézastavení exekuce podle ustanovení § 268 odst. 4 o. s. ř. , v němž je dle usnesení Městského soudu v Prazeze z 18.3.2003 pod sp. zn. 14 Co 98/2003, publikovaného ve Sbírce rozhodnutí a stanovisekNejvyššího soudu pod číslem 77/2003, pokud toto ...

Zobrazit celý článek
17.2.2022

Šikanózní exekuční návrh

Důvodem zastavení exekuce může být na základě rozsudku Nejvyššího soudu ČR z 28. července 2016 pod sp. zn. 20 Cdo 366/2016 odepření poskytnutí oprávněým povinnému nezbytné součinnosti ke včasnému splnění závazku, které má charakter zneužití práva. Šikanózním exekučním návrhem je např. takový návrh, jehož podání není primárně motivováno snahou domoci se plnění, ale ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing