< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
6.11.2019

NS a ÚS k rozhodování o právnímu nástupnictví na straně oprávněného

Soud při posuzování splnění podmínek pro vstup nového oprávněného do řízení posuzuje toliko kvalifikované listiny, ze kterých se podává, že právo z exekučního titulu přešlo na jiného, přičemž existence zvláštních právních skutečností, na jejichž základě oprávněný není v řízení aktivně legitimován, a které nevyplývají ze samotné listiny o postoupení pohledávky (například ...

Zobrazit celý článek
6.10.2019

NS ČR k náležitostem notářského (i exekutorského) zápisu s doložkou vykonatelnosti jako ex. titulu

Dle usnesení Nejvyššího soudu č.j. 20 Cdo 2556/2018-145 z 28. 5. 2019 je exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti exekučním titulem jen, jestliže splňuje formální náležitosti stanovené pro sepisování exekutorských zápisů (§ 79 odst. 1 ex. řádu ve znění účinném do 31. prosince 2012) a materiální (věcné) náležitosti (§ 78 písm. a/, ...

Zobrazit celý článek
25.9.2019

ÚS k nákladům zastavení exekuce k výkonu neplatného rozhodčího nálezu

Ústavní soud svým rozhodnutím I.ÚS 2117/18 z 16.4.2019 připustil, že i v situaci, kdy exekuční řízení bylo zastaveno z důvodu vydání exekučního titulu na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky, je možno povinnému uložit povinnost k náhradě nákladů exekuce. Navrácení nákladů exekuce se povinný nemůže domáhat po soudním exekutorovi, ale po státu v režimu zákona ...

Zobrazit celý článek
6.9.2019

ÚS k doložce právní moci a vykonatelnosti

Ústavní soud ve svém nálezu ve věci sp. zn. III. ÚS 456/97 uvedl, že doložka právní moci sice není právní skutečností, která by zakládala, měnila nebo rušila právní vztahy, avšak je úředním osvědčením o právní skutečnosti, a to nabytí právní moci jí označeného rozhodnutí a jako takové jí svědčí presumpce správnosti. ...

Zobrazit celý článek
11.8.2019

V exekučním řízení nelze zohlednit neplatnost smíru

Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 20 Cdo 1258/2019 z 21.5.2019 nelze v exekučním řízení vedeném pro splnění povinnosti stanovené smírem zohlednit vadu působící jeho neplatnost, když zákon za účelem nápravy ustavuje specifický a účinný procesní postup, jímž je podání návrhu na zrušení smíru proto, že je podle hmotného ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing