< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - >
2.9.2016

Exekuční soud nemůže přezkoumávat správnost titulu a nalézacího řízení

Věcnou správností exekučního titulu ani případnými vadami řízení, jež předcházely jeho vydání, se soud v exekučním řízení nemůže zabývat (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 10.2002, sp. zn. 20 Cdo 554/2002, uveřejněné pod číslem 62/2004 Sbírky soudních rozhodnutí astanovisek - Při rozhodování o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí pro vymožení peněžitého ...

Zobrazit celý článek
17.8.2016

Exekutorovi vzniká nárok na odměnu již pověřením k provedení exekuce

Podle nálezu Ústavního soudu pod sp. zn. IV. ÚS 3250/14 ze dne 1.7.2016 má soudní exekutor nárok na úhradu nákladů exekuce zásadně povinným, a to již od okamžiku nařízení exekuce (resp. okamžiku, kdy byl jejím provedením exekučním soudem pověřen), s výjimkou situací, kdy je třeba za v řízení úspěšného účastníka namísto oprávněného považovat ...

Zobrazit celý článek
12.8.2016

Výzva povinnému k dobrovolnému splnění povinnosti až po vydání exekučních příkazů je nestandardní ?!

Ústavní soud vyslovil 9. srpna 2016 ve svém usnesení pod sp. zn. III. ÚS 1839/16 následující. Ustanovení § 44 odst. 1 exekučního řádu uvádí, že povinnému zašle exekutor vyrozumění o zahájení exekuce nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje. Z toho vyplývá, že soudní exekutor může povinného o zahájení exekuce ...

Zobrazit celý článek
3.8.2016

Exekutorovi vzniká nárok na odměnu již vymožením pohledávky (aniž by musel vydat PÚNE)

Z rozhodnutí Nejvyššího sodu České republiky pod sp. zn. 21 Cdo 3182/2014 ze dne 23. 10. 2014 plyne, že v okamžiku, kdy soudní exekutor vymohl při provádění exekuce pohledávku (její část), vzniká mu právo na náhradu nákladů řízení. Jestliže má z tohoto titulu pohledávku vůči povinnému úpadci (ať již vymahatelnou podle příkazu k úhradě ...

Zobrazit celý článek
16.6.2016

Podnět k zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti podává soudní exekutor

Dle usnesní Nejvyššího soudu ČR z 26.3.2008 ve věci 20 Cdo 5293/2007 z povahy exekuce podle zákona č. 120/2011 Sb. vyplývá, s ohledem na odlišnost exekuce od soudního výkonu rozhodnutí, že podnět k zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. e) o.s.ř. z důvodu nemajetnosti nepodává povinný, nýbrž soudní exekutor. ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing