< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
2.5.2016

Námitkou nezákonnosti ustanovení opatrovníka v nalézacím řízení, se exekuční soud nemůže zabývat.

Z usnesení Nejvyššího soudu pod sp. zn. 20 Cdo 554/2002 z 25. října 2002, uveřejněného pod číslem 62/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyplývá závěr, že námitkou nezákonnosti ustanovení opatrovníka v soudním řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, jehož výkon byl navržen, se soud výkonu zabývat nemůže. Při posuzování otázky vykonatelnosti podkladového rozhodnutí by významné ...

Zobrazit celý článek
29.3.2016

O vrácení přeplatku povinnému soudní exekutor nerozhoduje

Dle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové čj. 21Co 38/2016-120 z 29. února 2016 ze zákonných ustanovení obsažených v exekučním řádu či občanském soudním řádu nelze dovodit, že by soudní exekutor měl rozhodovat o vrácení přeplatku na vymoženém plnění. Postup soudního exekutora má být takový, že vymožené finanční prostředky, které ...

Zobrazit celý článek
16.3.2016

Rozsah práva zastupovaného soudního exekutora na soudní a jinou právní ochranu vlastnického práva dl

Pod ochranou ustanovení čl. 36 odst. 1 Listiny a jeho prostřednictvím též ustanovení čl. 11 odst. 1 Listiny jsou dle usnesení Ústavního soudu z 5.3.2015 pod sp. zn. III.ÚS 3748/13 toliko situace, kdy interpretace podústavního práva, již obecné soudy zvolily, je výrazem flagrantního ignorování příslušné kogentní normy nebo zjevného a neodůvodněného vybočení ze standardů právního ...

Zobrazit celý článek
10.3.2016

Likvidátorovi lze účinně doručovat do datové schránky jím likvidované právnické osoby

Dle č. j. 5 Afs 131/2014-42 Nejvyššího správního soudu z 5. 11. 2014, s odkazem na § 193 zákona č. 89/2012 Sb. v návaznosti na § 46 odst. 1 o. s. ř. a § 42 odst. 5 s. ř. s., z právní úpravy nevyplývá povinnost soudu zasílat písemnosti likvidátoru namísto příslušné právnické osoby, která je ...

Zobrazit celý článek
7.3.2016

Nepodepsaný dokument odeslaný z datové schránky odesilatele má účinky jím podepsaného dokumentu

Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu České republiky č. j. 8 As 89/2011-31 z 17.2.2012 má podání učiněné prostřednictvím datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů stejné právní účinky jako písemné podání podepsané a doručené do podatelny orgánu veřejné moci. ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing