< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - >
29.10.2015

Vymáhání pohledávky po jednateli dlužníka

§ 99 insolvenčního zákona dává věřitelům možnost požadovat úhradu v insolvenčním řízení neuspokojené pohledávky po statutárních orgánech dlužníka. To v případě, kdy jednatel dlužníka nesplnil zákonnou povinnost podat včasný insolvenční návrh.   Podnikatelé a statutární orgány právnických osob mají povinnost podat insolvenční návrh okamžitě, jakmile mají možnost zjistit svůj úpadek, tj. buď platební neschopnost, ...

Zobrazit celý článek
25.9.2015

Okresní soud v HK vyloučil aplikovatelnost § 14b odst. 2 advokátního tarifu při vymáhání výživného

Okresní soud v Hradci Králové se usnesením čj. 31 EXE 4237/2014-56 z 15. září 2015 přiklonil k závěrům exekutora, pokud jde o otázku možné aplikace ust. § 14b odst. 2 vyhl. č. 177/1996 Sb., které exekutor vyjádřil následovně:   Při systematice § 14b advokátního tarifu, vtěleného do tohoto předpisu jako celek vyhláškou č. 120/2014 Sb., ...

Zobrazit celý článek
3.9.2015

Krajský soud v Praze ctí svým rozsudkem z 22.7.2015 ve věci 29 Co 301/2015 § 46 odst. 7 e.ř.

Soudní exekutor rozhodl usnesením ze dne 29. 4. 2015 pod čj. 101 EX00626/12-069 tak, že dílčí náklady exekuce činí 826,45 Kč bez DPH a 1.000,-Kč včetně DPH a vymožené plnění, které po odpočtu nákladů exekuce činí 0,-Kč, se vydává insolvenčnímu správci ve prospěch majetkové podstaty příslušného insolvenčního řízení. Toto rozhodnutí odvolací ...

Zobrazit celý článek
4.8.2015

Exekučnímu soudu nepřísluší přezkoumávat platnost rozhodčí smlouvy

Judikatura obecných soudů se začíná přiklánět k řešení, že v řízení o výkon rozhodnutí, potažmo exekuci, nelze přihlížet u rozhodčího nálezu k neplatné rozhodčí smlouvě. Tento právní názor lze vyvodit například z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2014 sp. zn. 30 Cdo 3712/2012 ze kterého plyne, že v případě ...

Zobrazit celý článek
21.7.2015

Rozhodný je směnný kurz cizí měny platný v době splatnosti půjčky

Ústavní soud ve svém rozhodnutí ze dne 3. 2. 2010 pod sp. zn. II. ÚS 219/10 považoval za správný postup obecného soudu, který určil výši dlužné částky použitím směnného kurzu cizí měny platného v době splatnosti předmětné půjčky, neboť nesplnění povinnosti dlužníka vrátit předmětnou dlužnou částku řádně a včas nelze klást k tíži věřitele, ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing