< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - >
27.3.2015

Doručení dle § 49 odst. 4 občanského soudního řádu

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 33 Cdo 1002/2013 ze dne 30.4.2013 ve shodě s Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, str. 3304 obsahuje názor, že vhozením písemnosti do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky se nic ...

Zobrazit celý článek
1.3.2015

Doručování rozhodčích nálezů

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 1592/2006 ze dne 26. dubna 2007 obsahuje odůvodnění, že „Doručování rozhodnutí stranám není součástí postupu, kterým rozhodci vedou řízení. ... Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesení v těch případech, kdy se nevydává rozhodčí nález, případně vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesení ...

Zobrazit celý článek
8.2.2015

Rozsudek je vykonatelný vždy jen pro žalobce, nikoli i pro žalovaného.

Dle usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 30 Cdo 2924/2013 ze dne 24.4.2014 odkazujícího na Handl, V., Rubeš, J., a kol., Občanský soudní řád. Komentář. II. díl. Panorama Praha 1985. s 229, 230 „...k závazkům, kdy se plnění má stát z ruky do ruky, má-li např. povinný zaplatit oprávněnému peněžitou částku oproti tomu, ...

Zobrazit celý článek
30.1.2015

Každý si má svá práva střežit především sám.

Ústavní soud v usnesení z 30.6.2010 pod sp. zn. II ÚS 1308/10, v souvislosti s novelou občanského soudního řádu povedenou zákonem č. 7/2009 Sb. konstatoval, že „tato úprava od základu mění pojetí doručování podle dosavadní úpravy tím, že opouští paternalistický přístup, který jí dominoval, a naopak vychází ze zásady, že každý si ...

Zobrazit celý článek
20.1.2015

Střet znění zákona s jeho účelem

Ústavní soud se ve stanovisku pléna US ze dne 21. května 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st. 1/96, svazek 9, roč. 1997, část I., pod poř. č. 9 Sb. pro případ střetu znění zákona s jeho účelem vyjádřil ve prospěch aplikace zákona v souladu s jeho účelem následovně: „Vázanost soudu zákonem neznamená bezpodmínečně nutnost doslovného ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing