< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >
25.3.2021

Vůči soudu nelze spáchat podvod uvedením v omyl smyšleným návrhem

Nejvyšší soud České republiky dospěl 28.04.2005 ve svém usnesení pod sp. zn. 11 Tdo 229/2004 k závěru, že naplnění zákonného znaku skutkové podstaty trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zák. spočívajícího v „uvedení někoho v omyl“ nelze spatřovat v tom, že obviněný podal k soudu žalobu, která obsahuje vědomě nepravdivá ...

Zobrazit celý článek
10.3.2021

K plnění pod tíhou exekuce

Obvodní soud pro Prahu 10 prezentuje ve svém usnesení č.j. 54 EXE 2508/2020-26 z 11.12.2020 bez dalšího závěr, že pakliže bylo plněno po zahájení exekuce, je toto plnění považováno za plnění pod tíhou exekuce, a soudní exekutor má tak právo na úhradu nákladů exekuce. ...

Zobrazit celý článek
20.2.2021

K použitelnosti zákona č. 119/2001 Sb.

Nejvyšší soud České republiky 17.7.2012 pod sp. zn. 20 Cdo 3121/2011 jazykovým výkladem z pojmu „exekucemi“ obsaženého v ustanovení § 130 odst. 3 exekučního řádu, ve znění účinném od 1. 11. 2009, dovodil, že zákon č. 119/2001 Sb., ve znění zákona č. 286/2009 Sb., je - mimo případů uvedených v R ...

Zobrazit celý článek
9.2.2021

Prodej z volné ruky

Prodej ve smyslu § 44a odst. 4 EŘ široce rozebírá příspěvek Mgr. Jana Kubizňáka publikovaný v médiu Právní prostor 27.08.2015 pod https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/prodej-z-volne-ruky-nejen-v-exekucnim-rizeni, kde, mimo jiné, poukazuje na na tento institut dopadající čl. 3 bod 1.2 Pokynů č. 5234/2009-22 č. 39 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k realizaci zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). ...

Zobrazit celý článek
19.1.2021

Nelze vyklízet na základě notářského zápisu

26.5.2020 rozhodl Nejvyšším soud ČR pod č. j. 26 Cdo 2085/2019-242 tak, že notářský zápis obsahující svolení povinné osoby s jeho vykonatelností, je-li jeho předmětem povinnost této osoby vyklidit nemovitou věc, není exekučním titulem. Exekučním titulem může být mimo jiné, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu. Tímto ...

Zobrazit celý článek
< - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - >

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing